MT ACC

บริการจัดทำบัญชีและภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้งแต่การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการยื่นภาษีรายเดือนและรายปี

ปลอดภัย

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย, backup ข้อมูลอัตโนมัติ

ครบวงจร

บริการรับทำบัญชีครบวงจร พร้อมให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ

ตรงเวลา

ช่วยให้การจัดทำรายงานบัญชีต่างๆ และการยื่นภาษีเป็นไปภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

MT ACC

ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

บริษัทฯให้บริการด้วยพนักงานที่มีความรู้ด้านภาษีและการบัญชีโดยตรง พร้อมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบกรณ์กว่าสิบปี ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด จึงพร้อมให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดีแก่กิจการ

  • ประสบการณ์การทำงาน
  • ความปลอดภัย
  • ประสิทธิภาพการทำงาน
  • มาตรฐานบริการ

"บริการจริงใจ เป็นกันเอง มีคุณภาพ"

บริษัทฯให้บริการด้วยพนักงานที่มีความรู้ด้านภาษีและการบัญชีโดยตรง พร้อมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบกรณ์กว่าสิบปี ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด จึงพร้อมให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดีแก่กิจการ

บริษัทฯมีหน้าที่ในการวิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชีต่างๆให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เช่นการจัดทำสมุดรายบัญชีต่างๆ

MTACC

นอกจากนี้บริษัทฯยังให้บริการด้านการจัดทำและนำส่งประกันสังคมของกิจการควบคู่ไปกับการทำบัญชีรายเดือนตามปกติอีกด้วย และเมื่อเกิดปัญหาหรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี ภาษี หรือประกันสังคมที่ทางบริษัทฯดูแล ทางเรายังยินดีเป็นตัวแทนเช้าพบกรมสรรพากรและประกันสังคมพร้อมกับลูกค้าเสมอ เพื่อร่วมกันรับฟังข้อผิดพลาดและร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุด

MTACC

ประโยชน์การให้บริการ

เพื่อให้จัดทำบัญชีได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งบการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งจะส่งผลให้กิจการมีระบบเอกสาร ระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย และยังเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ โดยที่ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน คาดการณ์และตัดสินใจทางธุรกิจด้าน การดำเนินงาน การเงิน และภาษีเพื่อช่วยในการประหยัดทางภาษีได้

เพื่อนำส่งภาษีและงบการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและทันเวลา จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง และยังลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน หรือจ่ายโบนัส ให้แก่พนักงาน การจ่ายเงินเดือนสูง ๆ สำหรับพนักงาน บัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและภาษีอากร

บริการจัดทำบัญชี

บริษัท เอ็มที เอซีซี จำกัดให้บริการทำบัญชีทั้งแบบรายเดือนและรายปี โดยการเรียบเรียง แยกประเภทเอกสารให้ถูกต้องสำหรับการลงบัญชีพร้อมทั้งจัดทำแบบภาษีต่างๆเพื่อนำส่งกรมสรรพากรอย่างครบถ้วนตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด

บริการตรวจสอบบัญชี

นิติบุคคลทุกประเภทมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจบัญชีโดยตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรก่อนนำส่งสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นนอกจากการให้บริการทำบัญชีตลอดปีแล้ว บริษัทเรายังสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีประสบการณ์เพื่อตรวจสอบรายงานและงบการเงินของกิจการอย่างเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย

บริการด้านงานจดทะเบียน

ในการจดทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของบริษัทอาจเต็มไปด้วยขั้นตอนต่างๆ และเอกสารมากมายที่ต้องจัดเตรียม แต่ทางเราสามารถทำให้เป็นเรื่องง่ายที่สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว ตัวอย่างการให้บริการด้านการจดทะเบียนจากบริษัทฯมีดังนี้

ทำบัญชีธุรกิจบริการ

ปริมาณเอกสารอัตราค่าบริการ (บาท)
1-25 ชุดต่อเดือน1,500
26-30 ชุดต่อเดือน2,500
31-80 ชุดต่อเดือน4,000
81-100 ชุดต่อเดือน6,000

ทำบัญชีธุรกิจซื้อมาขายไปและอื่นๆ

ปริมาณเอกสารอัตราค่าบริการ (บาท)
1-50 ชุดต่อเดือน2,000
51-100 ชุดต่อเดือน3,000
101-150 ชุดต่อเดือน4,500
151-200 ชุดต่อเดือน7,000

บริการตรวจสอบบัญชี

หลักเกณฑ์ - ค่ารับรองงบของผู้สอบบัญชี จากยอดรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย

รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายอัตราค่าบริการ
งบเปล่า - 500,00012,000
500,001 - 1,000,00015,000
1,000,001 - 5,000,00020,000
5,000,001 - 10,000,00025,000
10,000,001 - 20,000,00040,000
20,000,001 - 30,000,00045,000
30,000,001 - 50,000,00055,000
50,000,001 - 60,000,00060,000
60,000,001 - 70,000,00070,000
70,000,001 - 80,000,00080,000
80,000,001 - 90,000,00090,000
90,000,001 - 100,000,000100,000

**อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ตามแต่ละประเภทของกิจการ**

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การหาความรู้และอัพเดทข่าวสารด้านการบัญชีเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเจ้าของกิจการทุกประเภท ซึ่งแหล่งความรู้ดังกล่าวต้องเชื่อถือได้ ดังนี้

สภาวิชาชีพบัญชี

องค์กรที่เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ ร่วมสมัย เป็นสากล และมีจรรยาบรรณ

กรมสรรพากร

จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบภายใน 5 ปี และมุ่งมั่นพัฒนา SMEs ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

ติดต่อเรา

ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

บ้านเลขที่ 130/324 หมู่บ้านสัมมากร รังสิต คลอง 7 หมู่ที่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ช่องทางติดต่อ

02-577-1660

line  line

logo
บ้านเลขที่ 130/324 หมู่บ้านสัมมากร รังสิต คลอง 7 หมู่ที่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
logo

Line ID: mtacc.co.ltd